Regulamin sprzedaży | Telegrosik

Regulamin sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego www.telegrosik.pl

 

prowadzonego przez:

Galena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Świętokrzyskiej 2, 44-100 Gliwice, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 pod numerem KRS 0000133373,
NIP 6312283637, REGON 276637953, z 
kapitałem zakładowym 315.000 zł opłaconym w całości.

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach konsumenta

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1

Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 3. Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Sklep - sklep internetowy telegrosik.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://www.telegrosik.pl/
 6. Sprzedawca - Galena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Świętokrzyskiej 2, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133373, NIP 6312283637, REGON 276637953, z kapitałem zakładowym 315.000 zł opłaconym w całości.

 

§ 2

Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: Galena sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
 2. Adres e-mail: sklep.reklamacje@telegrosik.pl
 3. Telefon: 801 881 900, 32 270 48 89

 

§ 3

Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • Urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4

Zakupy w sklepie

W Sklepie można dokonać zakupu Kodów Dostępowych Karty Telegrosik (numerów PIN) lub doładować Kartę Telegrosik.  W zależności od Państwa wyboru – zakupy przebiegają w następujący sposób:

 

ZAKUP KODU DOSTĘPOWEGO KARTY TELEGROSIK (NUMER PIN)

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Należy wybrać nominał Karty Telegrosik, który chcemy zakupić.
 4. Następnie Kupujący podaje swoje dane – imię i nazwisko, adres e-mail.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

DOŁADOWANIE KARTY TELEGROSIK

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Należy wpisać numer PIN z Karty Telegrosik.
 4. Należy wybrać nominał doładowania Karty Telegrosik.
 5. Następnie Kupujący podaje swoje dane – imię i nazwisko, adres e-mail.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności przez Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

§ 5

Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
  1. Zakup Kodu Dostępowego Karty Telegrosik  (Numer PIN):
 • Bezgotówkowe rozliczanie transakcji finansowych PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399;
  1. Doładowanie Karty Telegrosik:
 • Bezgotówkowe rozliczanie transakcji finansowych PayU  – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399;
 • Przelewem zwykłym na numer rachunku: 48 1140 0026 0000 3920 0900 1006, Galena Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice WAŻNE:

W treści przelewu należy wpisać numer Karty Telegrosik (12 cyfrowy), którą Spółka ma doładować.

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem zwykłym, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 ni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011r. nr 177 poz. 1054 z późn, zm.).
 4. W celu otrzymania faktury VAT, Kupujący podczas zakupu Kodu Dostępowego Karty Telegrosik (Numer PIN), Doładowania Karty Telegrosik zgłasza dyspozycję wystawienia faktury VAT i wypełnia formularz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT.
 5. Dostarczanie faktur VAT drogą elektroniczną nastąpi po uprzedniej akceptacji przez Kupującego oświadczenia dostępnego na stronie www.telegrosik.pl o treści: „Wyrażam zgodę na wystawienie i otrzymanie od Galena sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach faktur VAT w formie elektronicznej”.
 6. Faktury elektroniczne są wysyłane w formacie PDF (Portable Document Format).

 

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia – 24 godziny.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Usługi sprzedaży – Kodów Dostępowych Karty Telegrosik (Numer PIN) i Doładowania Karty Telegrosik są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku podania przez Kupującego błędnego adresu e-mail lub błędnego numeru PIN Karty Telegrosik (przy doładowaniu), uniemożliwiając tym samym realizację umowy sprzedaży, Kupujący fakt ten powinien niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy składając reklamację.
 6. Z tytułu sprzedaży Kodu Dostępowego Karty Telegrosik (Numer PIN) i  Doładowania Karty Telegrosik  nie są pobierane jakiekolwiek dodatkowe opłaty na rzecz Sprzedawcy poza zapłatą Ceny. Skorzystanie ze Sklepu nie zwalnia jednak Kupującego od ponoszenia kosztów wynikających z korzystania przez Kupującego z wybranego sposobu płatności, jak również wynikających z używanych przez Kupującego środków porozumiewania się na odległość w celu zakupu Kodu Dostępowego Telegrosik (Numer PIN) i Doładowania Karty Telegrosik. Wskazane wyżej koszty ponosi Kupujący, zgodnie z treścią umów łączących Kupującego z odpowiednimi podmiotami, w szczególności bankami i dostawcami usług telekomunikacyjnych.

 

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Kodu Dostępowego Telegrosik (Numer PIN) i Doładowania Karty Telegrosik.
 3. Zwrot dostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na rachunek bankowy / kartę płatniczą, z których dokonano zapłaty.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres Sprzedawcy bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep.reklamacje@telegrosik.pl.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Warunkiem zwrotu jest niewykorzystanie w całości ani też w części Kodu Dostępowego Karty Telegrosik (Numer PIN) lub / i Doładowania Karty Telegrosik. Sprzedawca po dokonaniu zwrotu blokuje możliwość użycia Kodu Dostępowego Karty Telegrosik (Numer PIN) lub / i Doładowania Karty Telegrosik.
   

§ 8

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.telegrosik.pl, telefonicznie na numer Sprzedawcy – 32 270 48 89, 801 881 900.
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Sprzedawcę usługi, niezgodnie w warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Kupującego (przykładowo – adresu e-mail podany w zamówieniu, data zrealizowania zamówienia, nominał Kodu Dostępowego Karty Telegrosik (Numer PIN) lub nominał Doładowania Karty Telegrosik oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
   

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 12

Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub zakończenia świadczenia Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik (Numeru PIN) oraz Doładowania Karty Telegrosik. Zapis ten nie ma zastosowania do umów już zawartych. Wszystkie transakcje zakupu Kodów Dostępowych Karty Telegrosik (Numer PIN) oraz Doładowania Karty Telegrosik, opłacone przez Sprzedawcę przed czasowym zawieszeniem Usługi Sprzedaży zostaną zrealizowane przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Kupującego adresu email, na który ma zostać dostarczony numer karty lub błędne wskazanie numeru Karty Telegrosik, która ma zostać doładowana, jak również za wadliwe funkcjonowanie przeglądarki internetowej oraz łączy telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupującxy. W przypadku błędnego wskazania przez Kupującego adresu e-mail lub numeru Karty Telegrosik Kupujący powyższy fakt powinien niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu.
 7. W przypadku wystąpienia siły wyższej, wykonanie Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik (Numeru PIN) może zostać zawieszone na czas równy okresowi trwania siły wyższej.
 8. Przez pojęcie siły wyższej, o której mowa wyżej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu zwykłej staranności, o charakterze zewnętrznym w stosunku do Spółki i niezależne od niego, w szczególności takie jak: strajki, walki wewnętrzne w kraju, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można było przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do Sprzedawcy i jego działalności.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego za pośrednictwem serwisu www.telegrosik.pl w sposób pozwalający na jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalenie w drodze elektronicznej.
 2. Umowa Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik (Numeru PIN) i Umowa Sprzedaży Doładowania Kart Telegrosik  jest zawierana na czas określony wyłącznie na potrzeby jej wykonania oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu związanych z zawartą Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdy Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu przez umieszczenie przez Spółkę na stronie serwisu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu Internetowego http://www.telegrosik.pl/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiana Regulaminu nie wpływa na sposób wykonania Umów będących w trakcie realizacji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie poczty e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 6 października 2020 r.

 

 

Załącznik nr 1 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

GALENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Świętokrzyska 2, 44 - 100 Gliwice

adres e-mail: sklep.reklamacje@telegrosik.pl

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 

 

 

 

Konto telegrosik

Dzwoń wygodnie bez wprowadzania PINu


Posiadając konto Telegrosik, szybciej uzyskasz połączenie. Po uruchomieniu konta, mając środki pieniężne na koncie, nie musisz wpisywać każdorazowo PIN-u karty. Aby doładować konto, wystarczy wpisać tylko raz PIN karty, a wartość karty automatycznie zasili Twoje konto telegrosik.

więcej...

 

Copyright © 2020 Telegrosik

Supported by SmartSoft

Design by JAHman

loading...